Оформление анкеты на карту поляка

Karta Polaka – złożenie wniosku

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek możesz złożyć w urzędzie konsularnym. 

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

 1. Wniosek o przyznanie Karty Polaka złóż osobiście – ze względu na konieczność złożenia przed konsulem deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego oraz wymóg wykazania się w rozmowie z konsulem znajomością języka polskiego.
 2. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dla osoby małoletniej składają osobiście oboje rodziców dziecka. Rodzic nieposiadający Karty Polaka zobowiązany jest wyrazić przed konsulem zgodę na przyznanie Karty Polaka małoletniemu.
 3. Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka, o wydanie nowej Karty po zmianie danych osobowych lub o wydanie duplikatu utraconej Karty złóż osobiście w urzędzie konsularnym.

Jak umówisz się na spotkanie?

Mediolan: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl, Rzym: rzym.amb.wk@msz.gov.pl.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Osoby pełnoletnie ubiegające się o przyznanie Karty Polaka składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem oraz kopią,
 • dokumenty potwierdzające polską narodowość wnioskodawcy lub jego wstępnych i ewentualne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami, na które wnioskodawca się powołuje wraz z kopiami lub zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej albo polskiej mniejszości narodowej,
 • ewentualnie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego z kopią.

Dokumenty, które potwierdzają znajomość języka to świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce, lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka oceni konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczyć będzie m.in. polskich tradycji  i zwyczajów.

Rodzice ubiegający się przyznanie Karty Polaka osobom małoletnim składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • świadectwo urodzenia małoletniego z kopią,
 • dokumenty tożsamości rodziców z kopiami,
 • Karty Polaka rodziców lub Karta Polaka jednego z rodziców z kopią/kopiami.

Osoby ubiegające się o wydanie Karty Polaka ze zmienionymi danymi osobowymi składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości z kopią,
 • dokument potwierdzający zmianę danych osobowych z kopią,
 • Kartę Polaka z kopią.

Osoby ubiegające się o wydanie duplikatu składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości wraz z  kopią.

Ile zapłacisz?

Wszystkie czynności związane ze złożeniem wniosku o wydanie Karty Polaka są wolne od wszelkich opłat.

Jaki jest termin realizacji?

Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty Polaka nie powinien przekraczać dwóch miesięcy. W przypadku wydłużenia się terminu, zostaniesz poinformowany o nowym przewidywanym terminie zakończenia sprawy. Pamiętaj, że termin wydania Karty Polaka zależy także od terminu jej doręczenia do urzędu.

Jak odbierzesz dokumenty?

Gotową Kartę Polaka odbierzesz osobiście w urzędzie konsularnym po umówieniu terminu z konsulem drogą mejlową — Mediolan: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl, Rzym: rzym.amb.wk@msz.gov.pl.

Jak możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się decyzją konsula możesz złożyć odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Na postanowienie konsula możesz złożyć zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Szczegółowe informacje dotyczace Karty Polaka zostały zawarte w zakładne Karta Polaka  informacje ogólne.

Оформление карты поляка с International

Сбор документов

Выдача карты поляка возможна при наличии доказательств существования родственника-поляка до третьего поколения (матери, отца, бабушки, дедушки) или двух в четвертом (прадедушки и прабабушки по одной из линий). Миграционные специалисты компании International проанализируют Вашу родословную, а в случае утери подтверждающих документов истребуют их из государственных архивов. Для подачи досье на оформление карты поляка понадобятся:

 • заграничный и внутренний паспорта;

 • заполненная анкета-заявление (wniosek);

 • фотография размером 3,5 х 4,5 см, сделанная в течении последних 6 месяцев;

 • подтверждение принадлежности к польскому народу.

Запись в консульство

Каждому претенденту на карту поляка необходимо пройти собеседование с консулом для подтверждения знания языка, истории и культуры Польши. Регистрация на интервью возможна при обращении по номеру телефона или личном посещении ближайшего официального представительства. Вам понадобится указать Ваши личные данные, место проживания и контактный номер телефона, сообщить о наличии документа, подтверждающего польское происхождение. Сотрудник консульства назначит Вам дату прохождения собеседования и назовет адрес ближайшего к Вам представительства Польши.

Подготовка к собеседованию

Для успешного прохождения интервью с консулом необходимо знать польский язык — это показатель Вашего желания стать частью польского общества. Специалисты компании International помогут Вам подготовиться к собеседованию с консулом Польши, предоставив перечень актуальных вопросов в разных тематических категориях — биография, обычаи и традиции, история, известные деятели — с ответами на польском языке.

Получение карты поляка

В назначенный день необходимо явиться в представительство Польши в стране Вашего проживания. При себе иметь подготовленный пакет документов, оригиналы и копии. Рекомендуется взять запасные бланки анкеты и фото. Интервью на карту поляка длится около 20 минут, вопросы задают в произвольном порядке. По окончании собеседования Вы подписываете декларацию о принадлежности к польскому народу. Готовую карту поляка следует забрать лично в посольстве или консульстве Польши. Приблизительный срок изготовления документа составляет 3 месяца.

Карта поляка для ребенка

Наличие у родителей карты поляка предоставляет возможность оформления документа детям до 16 лет. В случае отсутствия карты поляка у одного из родителей необходимо его письменное разрешение для получения карты ребенком. Дети возрастом от 16 до 18 лет должны явиться на собеседование и выразить личное желание оформить документ. Присутствие детей младше 16 лет в посольстве/консульстве необязательно. По достижении 18 лет карта поляка будет действительна в течение года. Для продления документа на 10 лет следует подать специальное заявление в представительство Польши за 3 месяца до окончания срока действия. В ином случае документ станет недействительным, и ребенку придется проходить собеседование на общих основаниях для повторного оформления карты поляка.

Как пользоваться картой поляка

Для пользования всеми преимуществами карты поляка документ необходимо предъявить вместе с действующим заграничным паспортом родной страны при поступлении на обучение, трудоустройстве, посещении музеев в Польше, проезде в общественном транспорте. Карта выдается сроком на 10 лет и подлежит обновлению. Продление документа возможно при предоставлении соответствующего заявления в посольство или консульство Польши за 3 месяца до окончания срока действия. Для сохранения карты поляка необходимо соблюдать польское законодательство.

Общие правила заполнения анкеты

Анкета на Карту поляка представляет собой обобщенный документ, в котором указывается подробная информация о заявителе, его польских родственниках, а также основания для выдачи документа.

Основные правила по заполнению анкеты:

 • информация в анкету вносится на польском языке, за исключением пунктов 1 и 2;
 • одна клетка – это одна буква, цифра или символ;
 • исправления запрещены;
 • в качестве отметки используется галочка.

При этом в нем обязательно должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя и отчество заявителя, дата и место рождения, пол, место жительства, гражданство, национальность, а также гражданство и национальность родственников – родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек.

Помимо заявления в консульство по месту проживания заявителя требуется также предоставить документ, удостоверяющий его личность (паспорт), а также копии бумаг, которые подтверждают информацию, указанную в заявлении. Это могут быть польские бумаги, удостоверяющие личность, акты гражданского состояния или их ксерокопии, свидетельства о рождении, школьные аттестаты, документы о прохождении военной службы и т.д.

Как оформляется карта поляка

Процесс получения документа состоит из нескольких шагов, только выполнение каждого из них гарантирует успех поданного прошения.

Шаг 1. Следует найти свои польские корни. Доказательства можно искать в архивах Беларуси, брать выписки из костелов и т. д. Если таковых документов не удалось найти, то следует минимум три года активно работать в одной из общественных организаций, поддерживающих традиции поляков в Беларуси.

Искать польские корни нужно начинать в архивах Беларуси, если конечно у Вас на руках нет соответствующих документов. Для начала необходимо перейти на сайт «Архивы Беларуси». На странице указаны тематики запросов и архивные учреждения, которые занимаются решением этих вопросов

Выбираете нужный архив и оформляете электронный запрос либо прямиком на адрес электронной почты либо посредством формы электронного обращения на сайте «Оформить запрос»

Пример архивной справки

Шаг 2. На бытовом уровне изучить польский язык. Если он широко использовался в семье – нет проблем. Если вы не понимаете язык, то рекомендуется записаться на курсы или заняться изучением самостоятельно. Кроме языка, нужно знать историю, фундаментальные законы и обычаи Польши.

Шаг 3. Заполнить Wniosek на получение карты поляка. Это довольно сложный этап, на нем мы более подробно остановимся ниже.

Wniosek

Шаг 4. Записаться на прием в посольстве или одном из консульств Польши.

Шаг 5. Принести соответствующие документы и пройти собеседование. В посольство следует предоставить Внесек (анкету), паспорт с копией всех заполненных страниц, справку от общественной польской организации об активном участии в ее работе (если не доказаны корни), свидетельство о бракосочетании (если в результате изменена фамилия).

КП может быть предоставлена только тем гражданам, которые не являются гражданами Польши, и не имеют постоянного вида на жительство на территории этой страны. Карта поляка без проблем может быть выдана гражданам из стран Балтии и СНГ

Если собеседование прошло успешно, то соискатель получает карту поляка. Отказ дается лишь в нескольких случаях:

 • обнаружен обман или подделка документов;
 • претендент не понимает польский язык, не знает и не чтит польских традиций;
 • на вопросы консула даются неверные ответы по причине непонимания или иной;
 • соискатель или его предки умышленно наносили вред Польше.

После того как сделана вся подготовительная работа, можно звонить в консульство или посольство Польши в Беларуси.

Получение карты

Дети до 18 лет получают карту поляка автоматически даже в том случае, если карту имеет лишь один из родителей.

Как попасть на собеседование

Документы для получения Карты Поляка

С чего начать?

Самое первое, что нужно сделать – «найти в себе поляка». То есть отыскать польские корни. Если имеются документы для карты поляка в Польшу, подтверждающие национальность самого соискателя – прекрасно, далее искать ничего не нужно. В противном случае основанием для определения польских корней могут быть:

 • польская национальность или гражданство (в т.ч. утерянное на данный момент), как минимум, одного из родителей;
 • польские бабушка или дедушка – на тех же основаниях, что и родители;
 • прабабушки или прадедушки – в этом случае требуется подтверждение на двух родственников.

Необходимые документы на Карту поляка, подтверждающие польские корни

Подтверждением принадлежности родственников или соискателя к полякам могут быть следующие документы:

 1. Запись о национальности в Свидетельстве о рождении. Для этого подойдут документы времен СССР, так как позже данная графа может отсутствовать.
 2. Выписки из:
  1. городских архивов;
  2. актовых книг (регистрация гражданских состояний);
  3. костельных книг (рождение, бракосочетание и т.п.);
  4. судебных актов о заключении (депортации, реабилитации) на (с) территории Республики;
  5. архивов об участии в выборах в польские органы власти.
 3. Об окончании польского учебного заведения.
 4. О прохождении военной службы в войсках Республики Польша.
 5. Выписка, выданная в соответствии с положениями Закона о репатриации.

Необходимо знать, что крещение в костеле, произведенное по католическому обряду, которое до недавнего времени являлось основанием, в настоящее время таковым более не является!

Свидетельство о крещении в костеле

Метрика рождения и крещения

Метрика рождения (документ, который выдает костел)

Свидетельство о рождении выдано на основании метрических книг

Основанием также может служить документ от общественной организации, действующей на территории Польши или Украины, подтверждающий вклад соискателя в развитие польского языка, культуры или помощь польскому меньшинству Украины. Подобные деяния учитываются, если происходили в течение не менее 3 лет.

Узнать о том, как получить Карту поляка без польских корней можно тут.

Karta Polaka – złożenie wniosku

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek możesz złożyć w urzędzie konsularnym. 

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

 1. Wniosek o przyznanie Karty Polaka złóż osobiście – ze względu na konieczność złożenia przed konsulem deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego oraz wymóg wykazania się w rozmowie z konsulem znajomością języka polskiego.
 2. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dla osoby małoletniej składają osobiście oboje rodziców dziecka. Rodzic nieposiadający Karty Polaka zobowiązany jest wyrazić przed konsulem zgodę na przyznanie Karty Polaka małoletniemu.
 3. Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka, o wydanie nowej Karty po zmianie danych osobowych lub o wydanie duplikatu utraconej Karty można złożyć w Konsulacie, w pon. 14.00-17.00, wt.-pt: 9:00-12:00.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku umów się  w systemie e-konsulat .

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Osoby pełnoletnie ubiegające się o przyznanie Karty Polaka składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem oraz kopią,
 • dokumenty potwierdzające polską narodowość wnioskodawcy lub jego wstępnych i ewentualne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami, na które wnioskodawca się powołuje wraz z kopiami lub zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej albo polskiej mniejszości narodowej,
 • ewentualnie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego z kopią.

Dokumenty, które potwierdzają znajomość języka to świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce, lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka oceni konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczyć będzie m.in. polskich tradycji  i zwyczajów.

Rodzice ubiegający się przyznanie Karty Polaka osobom małoletnim składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • świadectwo urodzenia małoletniego z kopią,
 • dokumenty tożsamości rodziców z kopiami,
 • Karty Polaka rodziców lub Karta Polaka jednego z rodziców z kopią/kopiami.

Osoby ubiegające się o wydanie Karty Polaka ze zmienionymi danymi osobowymi składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości z kopią,
 • dokument potwierdzający zmianę danych osobowych z kopią,
 • Kartę Polaka z kopią.

Osoby ubiegające się o wydanie duplikatu składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości wraz z  kopią.

Ile zapłacisz?

Wszystkie czynności związane ze złożeniem wniosku o wydanie Karty Polaka są wolne od wszelkich opłat.

Jaki jest termin realizacji?

Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty Polaka nie powinien przekraczać dwóch miesięcy. W przypadku wydłużenia się terminu, zostaniesz poinformowany o nowym przewidywanym terminie zakończenia sprawy. Pamiętaj, że termin wydania Karty Polaka zależy także od terminu jej doręczenia do urzędu.

Jak odbierzesz dokumenty?

Dokumenty należy odebrać osobiście w siedzibie konsulatu.

Jak możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się decyzją konsula możesz złożyć odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Na postanowienie konsula możesz złożyć zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Szczegółowe informacje dotyczace Karty Polaka zostały zawarte w zakładce Karta Polaka  informacje ogólne.

Запись на собеседование на Карту поляка

Записываться на собеседование нужно тогда когда вы полностью подготовились к встрече с консулом: собрали документы, подтверждающие ваше отношение к польскому народу, знаете польский язык на разговорном и письменном уровне, сможете ответить на вопросы консула (будут ниже).

Записаться на собеседование можно по телефону. Напоминаю, что дозвониться может быть нелегко, но будьте терпеливы. Советуют звонить одновременно и с мобильного и городского. Запись на собеседование проходит на польском языке. Оператор консульства задаст вам несколько вопросов: ФИО, где зарегистрированы (прописаны), номер телефона.

Запись на собеседование онлайн

Записаться на собеседование в Украине также можно онлайн, через сайт e-konsulat. Это в свою очередь еще один тест. Записываться нужно на польском языке, но ничего сложного нет. Всё в принципе, понятно и доступно. Говорю со своего опыта, поскольку неоднократно делала это. 

Если вы зашли на сайт e-Кonculat, и на экране появилась ошибка, не огорчайтесь, ничего страшного нет. Просто нужно установить в настройках вашего IP польський язык, так как сайт видит только его.

Как только вы это сделаете, окно откроется. Далее выбираем «страну» и «город», в каком планируете подавать документы на Карту поляка. После чего, откроется окно с адресами визовых центров, куда можно подать отправить документы на визу, если свободных дат в электронной записи Консульствах нет. Затем появятся пункты 1, 2, 3, 4. В них указано, что нужно сделать перед записью на собеседование (уточнить, не нужно ли каких либо дополнительных документов, например, для принятия заявки могут потребоваться проездные документы, биометрические фотографии или другие документы, определенные индивидуально консулом). Поэтому, прежде чем начинать заполнять форму, оставляя за собой дату встречи, рекомендую связаться с консульским учреждением, в котором вы намерены подавать документы, чтобы определить, какие дополнительные документы требуются в вашем случае.

Ну и самое интересное внизу нужно пройти капчу. Она довольно таки интересная)) Я немного поломала голову, но все, же прошла. Не буду раскрывать все карты.) После прохождения капчи появится окошко, где можно выбрать дату собеседования на Карту поляка.

Бывает такое, что на сайте свободных дат нет, и система пишет отказ, но это не значит, что записаться нельзя другими способами. Записываться на собеседование лучше с 10 до 17 в рабочие дни

Обратите внимание, что после записи сотрудник Консульства должен звонить Вам. Разговор проходит на польском языке. 

Собеседование проходит в консульствах или в некоторых случаях визовых центрах. Для удобства внизу напишу адреса консульств.

Получение карты поляка

По законодательству Польской Республики карту поляка, возможно, получить и в других государства, но для этого необходимо обратится в консульство Польши в своем государстве.

Основная категория граждан, которые имею право на получение карты поляка:

 • Граждане, которые владеют польским языком на достаточном уровне;
 • Знает историю, традиции и соблюдает законы Польши;
 • Подтверждение родственных связей.

Необходимый пакет документов для получения карты поляка:

 • Достоверное сведение;
 • Анкета, заполненная на польском языке;
 • Действующий заграничный паспорт;
 • Паспорт, удостоверяющий личность гражданина и его гражданство;
 • Документ, который подтверждает факт активной деятельности на территории Польши за последние три года.

Несмотря на упрощенную систему получения карты поляка, все-таки, определенный пакет документов необходимо предоставить в посольство Польши. Если у иностранного гражданина отсутствуют родственные связи с гражданином Польши, необходимо делать важный акцент при получении карты поляка, на свою активную деятельность, которая будет благоприятно сказываться на культуре, экономики Польши.

После того как все документы были рассмотрены и вынесено положительное решение в оформлении карты поляка, необходимо пройти собеседование и дать экзамены на знание польского языка, культуры и законов Республики Польша.

При сдаче данного экзамена консул будет определять уровень владения польским языком, знания по истории Польши и культуре польского народа. Для того чтобы успешно сдать экзамен на получение карты поляка, необходимо состоять в какой либо общественной организации на территории Польши, которая окажет всяческую поддержку при сдаче экзамена.

Оформляется данный документ сроком на десять лет и имеет юридическую силу на протяжении всего срока действия.

Несовершеннолетний ребенок может получить Карту Поляка в следующих случаях:

 • оба родителя уже являются владельцами Карты Поляка;
 • один родитель получил Карту Поляка, а второй соглашается на то, чтобы его ребенку выдали карту, при личном присутствии консула
 • если ребенку уже исполнилось 16 лет, то выдача КП осуществляется по его личному прошению. Карта Поляка выданная несовершеннолетнему лицу, становится недействительной спустя год после наступления совершеннолетия ребенка.

На каком языке заполнять?

Все, что предоставляется польским органам власти, должно быть заполнено на польском языке. На первый взгляд правило простое и понятное, однако существует несколько очень важных нюансов:

 1. Ф.И.О. указывается в соответствии с написанием в загранпаспорте, даже если существует польская интерпретация этих данных; даже если существуют иные официальные документы, в которых эти сведения написаны иначе.
 2. Наименование некоторых географических объектов, расположенных за пределами Польши, указывается в латинской транскрипции, но без перевода на польский. Например, Озерная улица будет «Ozernaia», а не «Jeziorna».

Далее мы рассмотрим подробно каждый пункт вньоску на карту побыту, но сначала еще несколько правил заполнения, общих для всех случаев.

Виза ребенку по карте поляка родителя

Наличие Карты поляка хотя бы у одного из родителей подразумевает льготное оформление визы на ребенка. Для этого нужно предоставить следующие документы:

 1. Анкета. Заполняется она на ребенка, но в одном из пунктов нужно указать данные родителя, им же анкета и подписывается.
 2. Оригинал детского паспорта, а также копии его 31, 32 и 33 стр., регистрации.
 3. Свидетельство о рождении (так же потребуется ксерокопия документа).
 4. Медстраховка (на несовершеннолетнего) – минимальный срок 91 сутки.
 5. Паспорт родителя или опекуна (того, по чьим данным происходит оформление) и копии страниц, аналогичных детскому документу.
 6. Непосредственно сама Карта поляка. Потребуется также ее двухсторонняя копия.
 7. Разрешение от родителей на выезд. Это может быть один совместный документ или два – составленные родителями поврозь. В любом случае разрешение заверяется нотариально, а предоставляется и оригинал, и копия.

Карта поляка для ребенка – это очень удобный инструмент для украинцев, желающих оказаться за границей.

Оформление любых документов процесс непростой, однако уже имея свою Карту, родители упростят жизнь себе и своим детям. Достаточно детально изучить все нюансы получения документа, и пропуск в новую жизнь окажется в руках!

Была ли статья полезна?

Да16Нет2

СРОЧНО. Требуется ваш честный отзыв о кадровых компаниях, через которые вы работали. С вас отзыв, с нас консультация

СРОЧНО. Требуется ваш честный отзыв о кадровых компаниях, через которые вы работали. С вас отзыв, с нас консультация

Права и гарантии по Карте поляка

Обращаем внимание читателей: согласно закона, Karta polaka не предоставляет польское гражданство, не дает права на переселение в Польшу или на безвизовый въезд на ее территорию. Однако она освобождает своего владельца от консульских сборов и прочих расходов при оформлении национальной визы, польского гражданства и связанных с этим документов (ст

, закона).

Наряду с этим и согласно закона, держатель карты имеет право на:

 • трудоустройство на территории Польши без каких-либо разрешительных документов – исключительно по самой карте;
 • ведение бизнеса на тех же условиях, что и польские граждане, то есть без специальных разрешений;
 • бесплатное образование на территории Польши на тех же условиях, что и польские граждане, и стипендию, которая предусмотрена для иностранцев, проходящих обучение в польских вузах и иных образовательных учреждениях;
 • бесплатную экстренную медицинскую помощь и лечение в том же объеме, что гарантирован польским гражданам;
 • льготу в 37 % на общественный и железнодорожный транспорт;
 • бесплатное посещение государственных музеев;
 • приоритет при подаче заявки на финансовую помощь на государственном или местном уровне, выделяемую для поддержки поляков за рубежом.

Денежное пособие

С 1 января 2017 года изменением в законе была введена еще одна привилегия для россиян, белорусов, украинцев и прочих обладателей Карты поляка – это финансовая помощь. В соответствии со закона, право на такое денежное пособие возникает у тех, кто подает заявку на получение вида на жительство в Польше. Цель его назначения – поддержка мигрантов и частичное покрытие расходов, связанных с обустройством быта на новом месте.

Для его получения необходимо обратиться в воеводское управление по месту оформления вида на жительства – пособие назначает староста района проживания. Заявку необходимо подать в течение 3 месяцев с момента подачи документов на ВНЖ – обращения, поданные по истечении этого срока, не рассматриваются.

Выплаты по Карте поляка назначаются на 9-месячный период на каждого члена семьи заявителя. В соответствии со закона, на протяжении первых трех месяцев заявитель и его супруг могут рассчитывать на пособие в размере 50% от МРОТ в Польше, а каждый их несовершеннолетний ребенок – на 50 % от суммы, положенной его родителям.

С 4-го по 9-й месяц сумма пособия сокращается до 60 % от суммы, выплачиваемой в первые 3 месяца. Учитывая, что минимальная зарплата в Польше на 2019 год составляет 2100 zł, размер пособия в 2019 году будет таким:

  1-3 месяц 4-9 месяц
% от МРОТ сумма % от МРОТ сумма
Для заявителя и супруга 50 1050 zł 30 630 zł
Для ребенка 25 525 zł 15 315 zł

Обратим внимание, что в случае принятия решения об отказе в выдаче вида на жительство выплата пособия приостанавливается, а в случае вынесения окончательного решения право на пособие утрачивается.

Также отметим, что выплата пособия не зависит от трудоустройства, зарплаты и размера иных доходов получателей. Однако, в силу ограниченных возможностей бюджета, выплата таких пособий длится до тех пор, пока средства, заложенные на это в бюджете на текущий год, не будут израсходованы.

Могут ли отказать?

Karta Polaka – złożenie wniosku

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek możesz złożyć w urzędzie konsularnym. 

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

 1. Wniosek o przyznanie Karty Polaka złóż osobiście – ze względu na konieczność złożenia przed konsulem deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego oraz wymóg wykazania się w rozmowie z konsulem znajomością języka polskiego.
 2. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dla osoby małoletniej składają osobiście oboje rodziców dziecka. Rodzic nieposiadający Karty Polaka zobowiązany jest wyrazić przed konsulem zgodę na przyznanie Karty Polaka małoletniemu.
 3. Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka, o wydanie nowej Karty po zmianie danych osobowych lub o wydanie duplikatu utraconej Karty można złożyć po telefonicznym lub mailowym umówieniu się z konsulem.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku umów się  w systemie e-konsulat.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Osoby pełnoletnie ubiegające się o przyznanie Karty Polaka składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem oraz kopią,
 • dokumenty potwierdzające polską narodowość wnioskodawcy lub jego wstępnych i ewentualne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami, na które wnioskodawca się powołuje wraz z kopiami lub zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej albo polskiej mniejszości narodowej,
 • ewentualnie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego z kopią.

Dokumenty, które potwierdzają znajomość języka to świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce, lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka oceni konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczyć będzie m.in. polskich tradycji  i zwyczajów.

Rodzice ubiegający się przyznanie Karty Polaka osobom małoletnim składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • świadectwo urodzenia małoletniego z kopią,
 • dokumenty tożsamości rodziców z kopiami,
 • Karty Polaka rodziców lub Karta Polaka jednego z rodziców z kopią/kopiami.

Osoby ubiegające się o wydanie Karty Polaka ze zmienionymi danymi osobowymi składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości z kopią,
 • dokument potwierdzający zmianę danych osobowych z kopią,
 • Kartę Polaka z kopią.

Osoby ubiegające się o wydanie duplikatu składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości wraz z  kopią.

Ile zapłacisz?

Wszystkie czynności związane ze złożeniem wniosku o wydanie Karty Polaka są wolne od wszelkich opłat.

Jaki jest termin realizacji?

Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty Polaka nie powinien przekraczać dwóch miesięcy. W przypadku wydłużenia się terminu, zostaniesz poinformowany o nowym przewidywanym terminie zakończenia sprawy. Pamiętaj, że termin wydania Karty Polaka zależy także od terminu jej doręczenia do urzędu.

Jak odbierzesz dokumenty?

Kartę Polaka odbiera się osobiście.

Jak możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się decyzją konsula możesz złożyć odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Na postanowienie konsula możesz złożyć zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Szczegółowe informacje dotyczace Karty Polaka zostały zawarte w zakładne Karta Polaka  informacje ogólne.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий